Ochrana osobných údajov


Táto stránka informuje o tom, ako naša organizácia spracúva a chráni údaje osôb, ktoré nám ich poskytnú pre rôzne účely (zasielanie newslettra, finančná podpora a pod.).

 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov Betánia v Kalinove n.o.

Spracovanie osobných údajov je riadené Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Vaše osobné údaje

Osobné údaje patria k jednotlivcovi, ktorý môže byť na základe týchto údajov identifikovaný. Identifikácia je možná na základe informácií samotných alebo v spojení s ďalšími informáciami, ktoré správca údajov vlastní alebo môže jednoducho získať.

Kto zbiera, resp. spracúva Vaše osobné údaje?

Betánia v Kalinove n.o. (IČO: 45739765) je správcom osobných údajov. To znamená, že rozhoduje, ako a za akým účelom sú Vaše osobné údaje spracovávané.

Prečo potrebujeme Vaše osobné údaje?  

Vaše osobné údaje používame na nasledovné účely:
– Pre správu a evidenciu našich priaznivcov, pracovníkov, partnerov, podporovateľov, spolupracovníkov a účastníkov podujatí organizovaných Betánia v Kalinove, n.o. konkrétne v kontexte Domova na polceste Rabaka.
– Pre udržiavanie kontaktu s podporovateľmi Betánia v Kalinove n.o.

– Pre manažovanie kontaktov našich pracovníkov, zamestnancov a dobrovoľníkov.
– Pre údržbu našich vlastných účtov a záznamov (vrátane spracovania dobrovoľných darov a príspevkov).
– Pre poskytovanie informácií o novinkách, udalostiach, aktivitách a podujatiach Betánie v Kalinove n.o.

Nezhromažďujeme žiadne osobné údaje, ktoré pre tieto účely nepotrebujeme.

Niektoré údaje, ako napríklad číslo preukazu totožnosti, zhromažďujeme za účelom dodržania miestnych a národných zákonov a predpisov, ktoré sa vzťahujú napr. na účastníkov pobytu cez noc v ubytovacom zariadení (hotel, ubytovňa, a pod.). V niektorých prípadoch potrebujeme aj niektoré ďalšie údaje, ako napr. Vaše obmedzenia v oblasti stravovania, aby ste počas aktivity mohli byť v zdraví, bezpečí a patričnom pohodlí.

Ako inak by sme chceli nakladať s Vašimi osobnými údajmi?

Vaše osobné údaje nie sú zdieľané so žiadnou z tretích strán (iná spoločnosť či organizátor) a kedykoľvek máte možnosť požiadať o ich odstránenie z nášho zoznamu prostredníctvom emailu alebo našej webstránky.

Ako spracovávame Vaše osobné údaje?

Betánia v Kalinove n.o. spracováva Vaše osobné údaje v súlade s GDPR, a to tak, že ich udržiava aktuálne; uchováva a odstraňuje ich bezpečným spôsobom; nezbiera a neponecháva si nadmerné množstvo dát a chráni osobné údaje pred stratou, zneužitím, nepovoleným prístupom a poskytovaním. Zároveň má zavedené adekvátne technické opatrenia, aby boli osobné údaje chránené.

Aký je právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov?  

– Explicitný súhlas fyzickej osoby, aby sme Vás mohli informovať o novinkách, udalostiach, aktivitách a podujatiach Betánia v Kalinove n.o.
– Spracovávanie je nevyhnutné pre naplnenie právnych povinností – pre evidenciu pracovníkov, bývalých zamestnancov, ubytovaných hostí, a pod.
– Spracovávanie je vykonávané riadne registrovanou neziskovou organizáciou.
– Nedochádza k poskytovaniu osobných údajov tretím stranám bez Vášho predošlého súhlasu.

Zdieľanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje považujeme za absolútne dôverné a používame ich iba na vnútorné potreby Betánie v Kalinove n.o. – na zabezpečenie chodu organizácie a pre účely súvisiace s Betánia v Kalinove n.o. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s treťou stranou iba s Vaším predošlým súhlasom.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?  

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu Vášho pravidelného kontaktu s nami, vrátane účasti na našich podujatiach či aktivitách. V prípade, že sa s Vami nestretneme alebo sa nám neozvete 24 mesiacov, Vaše údaje budú vymazané (neuplatňuje sa pri zákonom stanovených výnimkách).

​Doba uchovávania osobných údajov je určená v zmysle osobitných predpisov aplikovaných na konkrétny účel spracovávania osobných údajov (napr. účtovné účely v rozsahu maximálne vyžadovanom na archiváciu účtovných dokumentov), v iných prípadoch na obdobie dosiahnutia konkrétneho sledovaného účelu.

Vaše práva a osobné údaje  

Pokiaľ nie je udelená výnimka v rámci GDPR, vzhľadom k Vašim osobným údajom, máte nasledovné práva:
– Právo na vyžiadanie kópie Vašich osobných údajov, ktoré Betánia v Kalinove n.o. uchováva,
– Právo na opravu alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo zastarané,
– Právo na zrušenie súhlasu so spracovávaním Vašich osobných údajov,
– Právo na vyžiadanie Vašich osobných údajov,
– Právo sťažovať sa na neoprávnené spracovanie Vašich osobných údajov a požiadať o obmedzenie ich ďalšieho spracovávania,
– Právo na podanie sťažnosti na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Audiovizuálne záznamy z podujatí a ich spracovanie

Na podujatiach organizovaných Betánia v Kalinove n.o. môžu byť vyhotovované audiovizuálne záznamy či fotografie, ktoré neskôr môžu byť použité na ďalšie komunikačné účely organizácie (propagačné materiály, marketingové účely, zdieľanie na sociálnych sieťach a iné).

Ďalšie spracovávanie

Ak by sme v budúcnosti potrebovali použiť Vaše osobné údaje pre nový účel, ktorý nie je pokrytý týmito Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov, vopred Vám poskytneme nové upozornenie vysvetľujúce toto nové použitie. Taktiež zverejníme relevantné účely a podmienky spracovávania Vašich osobných údajov. Kedykoľvek bude nevyhnutné, vyžiadame vopred Váš súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov.